د افغانستان ملي تحریک


افغانیت ، اسلامیت او انسانیت


ژوند ، پوهه او ګروهه

:

 

د اړيکو شمېرې:

 

0777400116

0784152015


د خپل پیغام یا لیکنې د لیږلو لپاره مهرباني وکړی لاندینی فورم په سمه توګه ډک کړی
ستاسو نوم:

بریښنالیک:
ځای:
پوره لیکنه:

بریښنالیک پتې:

 

info@melitahrik.com

melitahrik@gmail.com

melitahrik@yahoo.com