د افغانستان ملي تحریک


افغانیت ، اسلامیت او انسانیت


ژوند ، پوهه او ګروهه

:

 


 

د غونډی په هر سرلیک کیکاږلو سره پوره د غونډی متن لیدلای شی.