د افغانستان ملي تحریک


افغانیت ، اسلامیت او انسانیت


ژوند ، پوهه او ګروهه

:

 

د افغانستان ملي تحریک شعارونه

 

افغانيت، اسلاميت او انسانيت غواړو

 

افغان او افغانستان زموږ ايډيالونه دي

 

د افغانستان وارث افغان دی، څوک چې افغان نه دی پر دې خاوره د اوسېدو حق نه لري

 

مړه دې وي د ايران او پاکستان ګوډاګيان

 

مړه دې وي جنګسالاران او په هغو پورې تړلي .

 

مرګ پر شر و فساد او رنځ و عذاب

 

مړه دې وي د افغان ملي هويت کورني او بهرني دښمنان